ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางปวริศา รันศรี
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวนริทน์ทิพย์ ไชยวรณ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น /0