ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวนริทน์ทิพย์ ไชยวรณ์
ครูผู้ช่วย

นางสาววรรณิกา เงาะผล
ครูผู้ช่วย