ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางวรรณา บูรณ์เจริญ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายเอกราช รันศรี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/0

นายเกียรติศักดิ์ บัณฑิต
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2