ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวสุธาศรี คงชู
ครูผู้ช่วย

นายธีรวัฒน์ อรุณรัตนลีลากุล
ครูอัตราจ้าง