ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางวรรณา บูรณ์เจริญ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายเอกราช รันศรี
ครู คศ.1

นายเกียรติศักดิ์ บัณฑิต