ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายเอกราช รันศรี
ครู คศ.1

นายเกียรติศักดิ์ บัณฑิต
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2