ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวกัลยา วีระสุข
ครู คศ.1

นางสาวจุฑารัตน์ สุจิชาติ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/0

นายสุธีย์ โย้จิ้ว

นางสาวอรอนงค์ นุชชา