ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวกัลยา วีระสุข
ครู คศ.1

นางสาวจุฑารัตน์ สุจิชาติ
ครู คศ.1

นายสุธีย์ โย้จิ้ว

นางสาวอรอนงค์ นุชชา