ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวกัลยา วีระสุข
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวจุฑารัตน์ สุจิชาติ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/0

นางสาวอรอนงค์ นุชชา