ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวกัลยา วีระสุข
ครู คศ.1

นางสาวจุฑารัตน์ สุจิชาติ
ครูผู้ช่วย

นายสุธีย์ โย้จิ้ว