ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวนิตยา วรรณแสงทอง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ