ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางจริญญา รอดบุตร
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายปฏิญญา บริรักษ์นรากุล
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวพรรณทิพย์ เจริญชัย
ครูผู้ช่วย