ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางหทัยวรรณ อารีย์วงศ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางจริญญา รอดบุตร
ครู คศ.2

นายปฏิญญา บริรักษ์นรากุล
ครู คศ.1

นางสาวพรรณทิพย์ เจริญชัย
ครูผู้ช่วย