ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสุภาพร เพียรดี
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายสาธร ทิพย์รัตน์
ครู คศ.2

นายสุระเชษฐ ศรีสงคราม
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2