ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายสุระเชษฐ ศรีสงคราม
ครู คศ.2

นายสาธร ทิพย์รัตน์
ครู คศ.2

นางสาวอังคณา ตำปาน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น /0