ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวอธิษฐาน จิตรหลัง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางรุจิรา เทพสุทธิ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางปรียานุช พรมขวัญ
ครู คศ.1

นางอุบล วุ้นกิ้ม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวเจนจิรา ราชเพ็ชร
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/0

นางสาวณัฐติยา ดำสุข

นางสาวพิชาดา ไตรแพทย์