ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวอธิษฐาน จิตรหลัง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางปรียานุช พรมขวัญ
ครู คศ.1

นางอุบล วุ้นกิ้ม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวเจนจิรา ราชเพ็ชร
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/0

นางสาวพิชาดา ไตรแพทย์

นางสาวจันจิรา หม่าหลี
ครูผู้ช่วย

นางเรณู กลั้งเนียม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น /0