ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวอธิษฐาน จิตรหลัง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางรุจิรา เทพสุทธิ์
ครู คศ.2

นางปรียานุช พรมขวัญ
ครู คศ.1

นางอุบล วุ้นกิ้ม
ครู คศ.3

นางสาวเจนจิรา ราชเพ็ชร
ครู คศ.2

นางสาวณัฐติยา ดำสุข

นางสาวพิชาดา ไตรแพทย์