ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางวนิดา พนังนุวงศ์
ครู คศ.2
หัวหน้าปฐมวัย

นางกานติมา สังข์โชติ
ครูอัตราจ้าง

นางกนกวรรณ เอ็มเอ็ม
ครูผู้ช่วย