ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 79) 12 ต.ค. 62
ผลการแข่งขันงานสานฝันพัฒนาคุณภาพนักเรียนครั้งที่ 14 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 947) 16 ก.ย. 61
ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 จังหวัดสุราษฎร์ธานี (อ่าน 601) 16 มี.ค. 61
ผลงานด้านกีฬาเซปัคตระกร้อ (อ่าน 486) 12 มี.ค. 61
รางวัลระดับดีเยี่ยมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (อ่าน 953) 12 มี.ค. 61
ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 จังหวัดระนอง (อ่าน 759) 24 ม.ค. 60
ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 จังหวัดสงขลา (อ่าน 1023) 15 ธ.ค. 58
O-NET ม.3 2556 อันดับ 1 ของเขต สูงกว่าระดับประเทศ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ (อ่าน 925) 26 พ.ค. 57
สรุปรางวัลที่ได้รับ ประจำปีการศึกษา2556 โรงเรียนวัดควนเมา (อ่าน 941) 01 พ.ค. 57
รางวัล 1 แสน ครูดี ประจำปีการศึกษา2556 (อ่าน 1036) 27 ม.ค. 57
รางวัลชนะเลิศ เหรียญทองอันดับ 1 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยใช้ ๓PS ประสานใจ ระดับเขตพื้นที่การศึกษ (อ่าน 1372) 24 ก.ย. 56
ผลการแข่งขัน งานสานฝันพัฒนาคุณภาพนักเรียน ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2556 (อ่าน 1186) 21 ก.ย. 56
Good Practice Labschool Symposium 2013 Watkuanmao School (อ่าน 880) 22 ส.ค. 56
โรงเรียนวัดควนเมา ได้รับรางวัล บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยระดับปฐมวัย (อ่าน 2118) 22 ส.ค. 56
ผอ.ประภาส นวลจันทร์ ได้รางวัล Good Practice Labschool Symposium 2013 (อ่าน 738) 22 ส.ค. 56
ผอ.ประภาส นวลจันทร์ ได้รางวัลผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม OBEC AWARDS เหรีญทอง ระดับประเทศ (อ่าน 1004) 02 มี.ค. 56
โรงเรียนวัดควนเมา ได้รับรองมาตรฐานการศึกษา รอบสาม (อ่าน 767) 24 ก.พ. 56
ผลการแข่งขันกีฬา สพฐ.เกมส์ 2555 ระดับประเทศ ครั้งที่ 2 ณ จังหวัดนครราชสีมา (อ่าน 1052) 01 ก.พ. 56
ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้ ครั้งที่ 62 ของโรงเรียนวัดควนเมา (อ่าน 1046) 22 ม.ค. 56
รางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬา “สพฐ.เกมส์ ๒๕๕๕” ระดับภูมิภาค (ภาคใต้) (อ่าน 1093) 28 ธ.ค. 55
ชนะเลิศการแข่งขันหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 สำหรับการศึกษาพิเศษ (อ่าน 980) 17 ต.ค. 55
ชนะเลิศการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 (อ่าน 907) 17 ต.ค. 55
ชนะเลิศการแข่งขันงานประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 สำหรับการ (อ่าน 1266) 17 ต.ค. 55
ชนะเลิศการแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 (อ่าน 1013) 17 ต.ค. 55
ชนะเลิศการแข่งขัน Science Show ม.1-ม.3 (อ่าน 800) 17 ต.ค. 55
ชนะเลิศการแข่งขันการสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 (อ่าน 897) 17 ต.ค. 55
ชนะเลิศการแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 (อ่าน 1330) 17 ต.ค. 55
30 ก.ค.55 บุคลากรโรงเรียนวัดควนเมาร่วมแสดงความยินดีกับรางวัลพระราชทาน (อ่าน 894) 30 ก.ค. 55
23 ก.ค.55 คณะครูร่วมแสดงความยินดีการรับรางวัลสถานศึกษาพระราชทาน กรุงเทพมหานคร (อ่าน 800) 30 ก.ค. 55
นางวรรณา บูรณ์เจริญ รับรางวัล "หนึ่งแสนครูดี ปี 2554" โดย สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา (อ่าน 857) 27 มี.ค. 55
นางอุบล พัฒนโก ได้รับเกียรติบัตร"ครูผู้สอนดีเด่นด้านภาษาไทย" เนื่องในงานวันครูปี 2555 จังหวัดตรัง (อ่าน 1083) 10 ก.พ. 55
รางวัลเหรียญทอง ระดับภาค การแข่งขัน science show ชั้น ม.1-3 (อ่าน 1034) 10 ก.พ. 55
รางวัลเหรียญทอง ระดับภาค (อ่าน 935) 12 ม.ค. 55
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 ระดับประเทศ การแข่งขันกีฬา สพฐ.เกมส์ ปี 2554 (อ่าน 845) 12 ม.ค. 55