ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายฉ่ำ แก้วรักษ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ก.ค. 2480-10 มิ.ย. 2497
ชื่อ-นามสกุล : นายเจียม แก้วสมบูรณ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 10 มิ.ย.2497-30 ก.ย.2511
ชื่อ-นามสกุล : นายสมนึก ทองจุล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 18 ต.ค.2511 - 1 ก.ค.2514
ชื่อ-นามสกุล : นายสลัก ไชยศร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 19 ก.ค.2514-15 ก.ย.2515
ชื่อ-นามสกุล : นายสงวน ชูสุวรรณ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 7 ก.ย.2515-30 ก.ย.2521
ชื่อ-นามสกุล : นายวินะ ตุลารักษ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 20 ต.ค.2521-20 พ.ค.2523
ชื่อ-นามสกุล : นายซ้อง แหวนเพชร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 20 พ.ค.2523-1 ส.ค.2528
ชื่อ-นามสกุล : นายธเรศ พูลสุข
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 18 เม.ย.2529-26 มี.ค.2530
ชื่อ-นามสกุล : นายเคียง ฤทธิ์นิ่ม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 26 มี.ค.2530-4 เม.ย.2538
ชื่อ-นามสกุล : นายสุพัตร เกลื่อนกลาด
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 4 เม.ย.2538-12 ส.ค.2547
ชื่อ-นามสกุล : นายประภาส นวลจันทร์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 26 ส.ค.2547 ถึง 30 กย. 2559
ชื่อ-นามสกุล : ดร.อรทัย เกิดภิบาล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 7 พฤศจิกายน 2559 - ปัจจุบัน