ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
เอกสารขออนุมัติซื้อ Word Document ขนาดไฟล์ 25.43 KB 4
SAR รายงานประจำปีของสถานศึกษา 2557 Word Document ขนาดไฟล์ 4.93 MB 2030
โครงการขยายผลครูและนักเรียน onet Word Document ขนาดไฟล์ 32.62 KB 1846
รายงานประจำปีของสถานศึกษาปี54 RAR Archive ขนาดไฟล์ 763.58 KB 174
เครื่องมือการประเมินระดับปฐมวัย Word Document ขนาดไฟล์ 256.5 KB 6150
มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย Word Document ขนาดไฟล์ 42.5 KB 2714
คู่มือการประเมิน RAR Archive ขนาดไฟล์ 359.74 KB 199
เครื่องมือตรวจสอบ RAR Archive ขนาดไฟล์ 230.09 KB 202
แบบประเมิน Word Document ขนาดไฟล์ 144 KB 2170
ปฏิทินการติดตามตรวจสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 32.5 KB 234
ค่าคะแนนมาตรฐานและตัวบ่งชี้ Word Document ขนาดไฟล์ 123.5 KB 298
เครื่องมือติดตามตรวจสอบรายมาตรฐาน Word Document ขนาดไฟล์ 344.5 KB 943
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน Word Document ขนาดไฟล์ 68 KB 461
องค์ความรู้ด้านการบริหาร
ประกาศใช้มาตรฐาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1005.71 KB 15
ตารางการวิเคราะห์ มฐ.ใหม่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 246.57 KB 19
การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 531.39 KB 85
การพัฒนาภาวะผู้นำกับการบริหารงานยุคใหม่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 777.14 KB 55
จริยธรรมสำหรับนักบริหาร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 470.76 KB 49
จิตวิญญาณความเป็นครู Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 591.37 KB 226
การบริหารงานพัสดุ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 612.78 KB 39
การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 531.39 KB 37
กฎหมายมหาชน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 584.41 KB 75