ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แผนพัฒนาการศึกษา 2562-2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.09 MB 21
หลักสูตรสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.76 MB 22
ข้อมูลรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 73.58 KB 20
รายงาน SAR Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.05 MB 27
เอกสารขออนุมัติซื้อ Word Document ขนาดไฟล์ 25.43 KB 36
SAR รายงานประจำปีของสถานศึกษา 2557 Word Document ขนาดไฟล์ 4.93 MB 2069
โครงการขยายผลครูและนักเรียน onet Word Document ขนาดไฟล์ 32.62 KB 1877
รายงานประจำปีของสถานศึกษาปี54 RAR Archive ขนาดไฟล์ 763.58 KB 202
เครื่องมือการประเมินระดับปฐมวัย Word Document ขนาดไฟล์ 256.5 KB 6178
มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย Word Document ขนาดไฟล์ 42.5 KB 2743
คู่มือการประเมิน RAR Archive ขนาดไฟล์ 359.74 KB 227
เครื่องมือตรวจสอบ RAR Archive ขนาดไฟล์ 230.09 KB 233
แบบประเมิน Word Document ขนาดไฟล์ 144 KB 2201
ปฏิทินการติดตามตรวจสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 32.5 KB 265
ค่าคะแนนมาตรฐานและตัวบ่งชี้ Word Document ขนาดไฟล์ 123.5 KB 328
เครื่องมือติดตามตรวจสอบรายมาตรฐาน Word Document ขนาดไฟล์ 344.5 KB 971
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน Word Document ขนาดไฟล์ 68 KB 489
องค์ความรู้ด้านการบริหาร
หน้าปกหลักสูตร Word Document ขนาดไฟล์ 268.6 KB 42
ประกาศใช้มาตรฐาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1005.71 KB 42
ตารางการวิเคราะห์ มฐ.ใหม่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 246.57 KB 50
การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 531.39 KB 143
การพัฒนาภาวะผู้นำกับการบริหารงานยุคใหม่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 777.14 KB 94
จริยธรรมสำหรับนักบริหาร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 470.76 KB 88
จิตวิญญาณความเป็นครู Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 591.37 KB 281
การบริหารงานพัสดุ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 612.78 KB 69
การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 531.39 KB 67
กฎหมายมหาชน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 584.41 KB 103