ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แผนพัฒนาการศึกษา 2562-2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.09 MB 23
หลักสูตรสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.76 MB 26
ข้อมูลรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 73.58 KB 23
รายงาน SAR Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.05 MB 29
เอกสารขออนุมัติซื้อ Word Document ขนาดไฟล์ 25.43 KB 40
SAR รายงานประจำปีของสถานศึกษา 2557 Word Document ขนาดไฟล์ 4.93 MB 2072
โครงการขยายผลครูและนักเรียน onet Word Document ขนาดไฟล์ 32.62 KB 1879
รายงานประจำปีของสถานศึกษาปี54 RAR Archive ขนาดไฟล์ 763.58 KB 206
เครื่องมือการประเมินระดับปฐมวัย Word Document ขนาดไฟล์ 256.5 KB 6181
มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย Word Document ขนาดไฟล์ 42.5 KB 2745
คู่มือการประเมิน RAR Archive ขนาดไฟล์ 359.74 KB 229
เครื่องมือตรวจสอบ RAR Archive ขนาดไฟล์ 230.09 KB 234
แบบประเมิน Word Document ขนาดไฟล์ 144 KB 2204
ปฏิทินการติดตามตรวจสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 32.5 KB 267
ค่าคะแนนมาตรฐานและตัวบ่งชี้ Word Document ขนาดไฟล์ 123.5 KB 331
เครื่องมือติดตามตรวจสอบรายมาตรฐาน Word Document ขนาดไฟล์ 344.5 KB 975
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน Word Document ขนาดไฟล์ 68 KB 491
องค์ความรู้ด้านการบริหาร
หน้าปกหลักสูตร Word Document ขนาดไฟล์ 268.6 KB 45
ประกาศใช้มาตรฐาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1005.71 KB 44
ตารางการวิเคราะห์ มฐ.ใหม่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 246.57 KB 53
การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 531.39 KB 157
การพัฒนาภาวะผู้นำกับการบริหารงานยุคใหม่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 777.14 KB 101
จริยธรรมสำหรับนักบริหาร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 470.76 KB 90
จิตวิญญาณความเป็นครู Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 591.37 KB 302
การบริหารงานพัสดุ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 612.78 KB 73
การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 531.39 KB 71
กฎหมายมหาชน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 584.41 KB 106