ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2557
จำนวนนักเรียน โรงเรียนวัดควนเมา ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2557
(รวมอนุบาล 3 ขวบ)
ชั้น จำนวนนักเรียน
ชาย หญิง รวม
อนุบาล 3 ขวบ 5 5 10
อนุบาล 1 18 13 31
อนุบาล 2/1 9 14 23
อนุบาล 2/2 9 14 23
รวมอนุบาล 41 46 87
ประถมศึกษาปีที่ 1/1 13 17 30
ประถมศึกษาปีที่ 1/2 22 7 29
ประถมศึกษาปีที่ 2 15 25 40
ประถมศึกษาปีที่ 3 16 19 35
ประถมศึกษาปีที่ 4 29 14 43
ประถมศึกษาปีที่ 5 21 17 38
ประถมศึกษาปีที่ 6 22 17 39
รวมประถมศึกษา 138 116 254
มัธยมศึกษาปีที่ 1 13 20 33
มัธยมศึกษาปีที่ 2 17 11 28
มัธยมศึกษาปีที่ 3 17 6 23
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 47 37 84
รวม 226 199 425
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 72.64 KB