ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

 
 
ระดับชั้น
เวลาเรียน ( คิดเป็นร้อยละต่อปี )
 
 
รวม
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม
สุขศึกษา
และพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
รายวิชาเพิ่มเติม
ประถมศึกษาปีที่  1
200
200
80
120
80
80
40
40
120
40
1,000
ประถมศึกษาปีที่  2
200
200
80
120
80
80
40
40
120
40
1,000
ประถมศึกษาปีที่  3
200
200
80
120
80
80
40
40
120
40
1,000
รวม
600
600
240
360
240
240
120
120
360
120
3,000

หลักสูตรที่เปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

 
 
ระดับชั้น
เวลาเรียน ( คิดเป็นร้อยละต่อปี )
 
 
รวม
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม
สุขศึกษา
และพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
รายวิชาเพิ่มเติม
ประถมศึกษาปีที่  4
160
160
80
120
80
80
80
80
120
40
1,000
ประถมศึกษาปีที่  5
160
160
80
120
80
80
80
80
120
40
1,000
ประถมศึกษาปีที่  6
160
160
80
120
80
80
80
80
120
40
1,000
รวม
480
480
240
360
240
240
240
240
360
120
3,000

หลักสูตรที่เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

 
 
ระดับชั้น
เวลาเรียน ( คิดเป็นร้อยละต่อปี )
 
 
รวม
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม
สุขศึกษา
และพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
รายวิชาเพิ่มเติม
มัธยมศึกษาปีที่  1
120
120
120
160
80
80
80
120
120
200
1,200
มัธยมศึกษาปีที่  2
120
120
120
160
80
80
80
120
120
200
1,200
มัธยมศึกษาปีที่  3
120
120
120
160
80
80
80
120
120
200
1,200
รวม
360
360
360
480
240
240
240
360
360
600
3,600