ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ : (Mission)

1.             พัฒนานักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ

2.             พัฒนาการบริหารการจัดการศึกษาระดับการศึกษา  ขั้นพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน

3.             พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

4.             พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์

5.             ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและความรับผิดชอบต่อผลการดำเนินงาน

เป้าประสงค์  : (Goals)

นักเรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีจิตสำนึก ความภาคภูมิใจในความเป็นไทย และพัฒนาสู่สากล

ค่านิยมองค์กร  :  S M I L E

S = Service Mind                              การมีจิตมุ่งบริการ

M = Morality and Integrit               การมีศีลธรรมและความซื่อสัตย์

I   = Improvement                             การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ

L =  learn                                             องค์การแห่งการเรียนรู้

E = Equality of Work                      ความเสมอภาคในการทำงาน

S = Service Mind การมีจิตมุ่งบริการ หมายถึง บุคลากรให้บริการแก่ทุกคนที่มาติดต่อด้วยความ

เต็มใจ ยิ้มแย้มแจ่มใส มีใจในการให้บริการด้วยกัลยาณมิตร มีการประสานสัมพันธ์กันองค์กร พร้อมใจบริการเพื่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

                M = Morality and Integrit การมีศีลธรรมและความซื่อสัตย์ หมายถึง บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และถูกต้องเพื่อนำพาองค์กรให้เป็นที่น่าเชื่อถือ และก้าวไปข้างหน้าอย่างภาคภูมิ

                I = Improvement การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ หมายถึง บุคลากรมุ่งแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองอยู่เสมอ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง และพัฒนางานในหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพ

                L = learn องค์การแห่งการเรียนรู้ หมายถึง เป็นองค์กรที่มุ่งเน้นและจูงใจให้สมาชิกทุกคนมีความกระตือรือร้นที่จะพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา  เพื่อศักยภาพของตนเองและขององค์กร 

                E = Equality of Work ความเสมอภาคในการทำงาน หมายถึง บริหารให้ความสำคัญในการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกคน โดยให้ความเสมอภาคและความเป็นธรรม สร้างขวัญกำลังใจที่ดีให้กับผู้ปฏิบัติงาน