ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์   : (Vision)

โรงเรียนวัดควนเมา  เป็นองค์กรทางการศึกษาที่มีสมรรถนะ จัดการศึกษาให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง


ปรัชญาโรงเรียน

          ความรู้  คู่  คุณธรรม