ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

เนื่องจากในสมัยก่อนเด็กๆ ในตำบลควนเมา ต้องเดินทางไปเรียนหนังสือที่โรงเรียนวัดตอโกง (วัดโพธิ์น้อยในปัจจุบัน) ซึ่งต้องเดินทางไกลหลายกิโลเมตร เพราะการคมนาคมไม่สะดวก ต้องเดินผ่านป่าไม้         และทุ่งนา  นักเรียนได้รับความยากลำบากในการเดินทางเป็นอย่างมาก  นายรื่น ทองอ่อน กำนันตำบลควนเมา  ร่วมกับคณะผู้ใหญ่บ้านและประชาชนในท้องถิ่นที่ใกล้เคียงได้นัดประชุม  ปรึกษาหารือในการจัดตั้งโรงเรียนขึ้นในท้องที่ตำบลควนเมา  มติที่ประชุมเห็นด้วยและมอบหมายให้ นายรื่น    ทองอ่อน กำนันตำบลควนเมาเป็นตัวแทนทำหนังสือยื่นต่อขุนนิคม ประศาสตร์   นายอำเภอห้วยยอด  พิจารณาแล้วเห็นสมควรอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนประชาบาลขึ้นในท้องที่ตำบลควนเมาได้  ทางคณะผู้ประชุมเห็นว่าศาลาโรงธรรมวัดควนเมาพอที่จะจัดเป็นที่เล่าเรียนชั่วคราวได้ จึงได้ยืนยันให้เปิดเป็นโรงเรียนชั่วคราว  เมื่อวันที่  21 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2480  (ปัจจุบันอายุ 74  ปี)   โดยใช้ชื่อว่า โรงเรียนประชาบาลตำบลควนเมา (วัดบ่อลำเพ็ง ) อยู่ในท้องที่หมู่ที่  2  ตำบลควนเมา  อำเภอห้วยยอด  จังหวัดตรัง  ต่อมาได้เปลี่ยนเป็น โรงเรียนวัดควนเมา  และได้แบ่งแยกออกจากอำเภอห้วยยอดเป็นอำเภอรัษฎา ในปัจจุบัน